Афилланган шахслар

Аффилланган шахслар рўйхати

 

 

“SHARQ” НМАК АЖ аффилланган шахслари билан келгусида жамиятнинг жорий тадбиркорлик фаолияти жараёнида амалга оширилиши мумкин бўлган таклиф қилинадиган битимлар рўйхати.